Østlandske Elektro utfører el-arbeide i elektriske anlegg i garasjen, mandag 11. desember fra klokka 08:30 til 10:00.

To strømutkoblinger med kort varighet vil skje i denne perioden. Dette betyr at heisene kommer til å være ute av drift og lyset kommer til å være borte to ganger i løpet av denne tidsperioden. Vi har avtalt med Østlandske Elektro at heisene må kontrolleres før strømutkoblingene.

Garasjeportene blir stående åpne i hele perioden mens arbeidet pågår, så det er mulig å kjøre inn og ut av garasjen uten problemer hele mandagen.

I fjor vinter ble det på beboers eget initiativ målt radonverdier i en leilighet i borettslaget. Den viste noe forhøyede verdier. På bakgrunn av dette, iverksetter vi nå en mer omfattende kartlegging for å avdekke problemets omfang. Eventuelle nødvendige avhjelpende tiltak vil bli besluttet på bakgrunn av denne kartleggingen.

Praktisk så innebærer dette at vi vil foreta målinger i EN leilighet på bakkenivå (A eller B) i hver enkelt blokk. Øvrige leiligheter lenger oppe i byggene ansees å være godt utenfor risiko, og trenger følgelig ingen sjekk. 11 leiligheter blir altså målt nå. Med det mener vi å ha fått et godt representativt utvalg. Vi har engasjert Holmlia Vaktmesterservice (HVS), som samarbeider med firma autorisert for radonundersøkelser og tiltak, til å gjennomføre målingene. Trolig i løpet av neste uke eller påfølgende (47-48) vil beboere bli oppsøkt. To målefilmer vil bli utplassert i hver leilighet, – en i stue og en på ett soverom. Etter 8 uker vil materialet bli innsamlet og sendt for analyse. Det er viktig at de som får dette utplassert følger de anvisninger som blir gitt av representant fra HVS.

Vi vil komme tilbake til eventuelle tiltak utpå våren når resultat av analyser og faglige anbefalinger for avhjelping foreligger.

GET endret sammensetningen av sine kanalpakker for en tid tilbake.  De sendte selv ut informasjon til den enkelte husstand om dette.  Siden styret har mottatt noen spørsmål om bortfall av enkeltkanaler, så velger vi å informere og presisere her:

Høgåsen Borettslag har inngått kollektiv avtale om en nær minimumspakke som inneholder et utvalg kanaler.  Denne dekkes av borettslaget, sammen med Internett, over felleskostnadene i husleia.  De som måtte ønske andre kanaler i tillegg til de som er i standardpakka, kan bestille dette individuelt fra GET.  Men da selvfølgelig for egen kostnad. Det samme gjelder for alle som ønsker å oppgraderer til raskere Internett.

Tradisjonen tro så vil vi også i år samarbeide med vår nabo Liakollen Borettslag om dette arrangementet.

Tenningen av Julegrana vil skje første søndag i advent, den 3. desember, klokka 17.  Sikkert med nisse, godteri til barna, musikk osv. som vanlig.

Nærmere informasjon på nettsida og invitasjon i postkasse vil komme.

Styret ser seg nødt til å øke den del av husleia som går til dekning av felleskostnader (brensel inkludert) med 10% fra 1. januar 2018. Dette vil innebære en månedlig prisøkning for den enkelte leilighet på ca 250-400 kr pr. måned, avhengig av størrelsen på leiligheten.

Årsakene er betydelig prisøkning på mange av de faste utgifter vi har, samt at vi står foran betydelige planlagte vedlikeholdskostnader i 2018.

Prisøkningen på renovasjon i Oslo kommunes budsjett for neste år, er for eksempel foreslått til 10%. Andre kommunale avgifter øker også betydelig. I 2016 doblet garasjesameiet leieprisen for garasjeplasser, uten at dette i tilsvarende grad ble hensyntatt og justert inn i vår forrige økning av husleie.

Større planlagte vedlikeholdstiltak til neste år er blant annet utskifting av sørøstre fasade på Høgåsveien 94 (nødvendig på grunn av råteskader), maling av stålkonstruksjoner til balkonger, maling av trapperom i heishus som leder ned til garasjen, samt noe øvrig utvendig maling av blokker og boder.

Vi beklager at en så vidt kraftig økning av felleskostnader ansees nødvendig, men ut fra rådende økonomiske status er det slik. Selv med dette tiltaket, samt at vi benytter deler av midler øremerket for vedlikehold, må vi trolig lånefinansiere noe av oppgavene.

Verd å merke seg er at påslaget kun er på felleskostnadene, ikke kapitalkostnader. For de av oss som fremdeles betjener andel av fellesgjeld, så vil ikke kapitalkostnadene påvirkes av beslutningen om husleieøkning. For kapitalkostnader gjelder Husbankens vilkår for tilbakebetaling og rente. Avdragstiden ligger fast, og ingen større endringer i rentenivå er i sikte.

Neste side »