Utskriftsvennlig versjon

I Høgåsen borettslag ønsker vi å ha et leke- og miljøtun hvor barn og voksne kan ferdes trygt. Vi vil derfor i minimal grad tillate bruk av kjøretøyer inne på boområdet. Nedenstående regler gjelder for ferdsel og parkering på borettslagets områder:

 1. Det er kun tillatt å kjøre inne på boområdet dersom det gjelder transport/frakt av ting som ikke kan bæres fra parkeringsplass/garasje eller dersom det er syketransport. Med syketransport menes det midlertidig eller permanent sykdom som setter en av stand til å ta seg fram på egen hånd.
 2. Dersom motorkjøretøy kjøres inn på boområdet, er det ikke tillatt å parkere der. Motorkjøretøy skal fjernes fra boområdet umiddelbart etter at det er tømt/oppdraget utført. Dersom det blir stående i mer enn 30 minutter uten at det er synlig aktivitet ved kjøretøyet, kan kjøretøyet ilegges en kontrollavgift eventuelt taues bort for eiers regning og risiko.
 3. Det vil tillates parkering dag og kveld for legitimerte håndverksbiler i tjeneste med ett gyldig P-bevis synlig i frontvinduet utstedt av styret, eventuelt innregistrert hos parkeringsselskapet. Håndverker som benytter privatbil skal parkere denne på en gjesteparkeringplass.
 4. Offentlig kjøretøy i tjeneste med godkjent etatbevis tillates parkering utover 30 minutter.
 5. Vask og reparasjon av motorkjøretøy på boområdet må ikke finne sted.
 6. Når motorkjøretøyet bringes inn på boområdet må det kjøres i gangfart på gangveiene – maks 10 km/t.
 7. Det er ikke tillatt å kjøre og parkere på grøntareal selv om det er ens egen plen det gjelder.
 8. Det er tillatt å trille moped og motorsykkel på gangveien med motoren slått av. Det er ikke lov å parkere motorsykkel i boområdet eller i egen hage.
 9. Parkering i boområdet må ikke skje til hinder for annen ferdsel.

Gjesteparkeringsplasser

 1. For beboere tillates det parkering kun i 3 timer pr. døgn. Utover 3 timer må kjøretøyet parkeres på sin faste anviste plass i garasje.
 2. Beboere som disponerer kjøretøy med en høyde som ikke lar seg parkere i garasje vil bli registrert hos parkeringsselskapet og tillates parkering på anvist område for gjesteparkeringsplass.
 3. Gjester tillates parkering inntil 3 døgn. Utover 3 døgn kreves et «Midlertidig parkeringsbevis» med tidsperiode for hvor lenge de ønsker å benytte gjesteparkeringsplassen utstedt av styret, eventuelt parkeringsselskapet, liggende synlig i frontvinduet.
 4. Det er ikke tillatt å parkere hengere/campingvogner/båthengere og uregistrerte kjøretøy m.m. på gjesteparkeringsplassene.
 5. Parkering utenfor anviste/oppmerkede plasser vil kunne medføre en kontrollavgift.

Reserverte plasser

 1. Reserverte plasser i garasjehus eventuelt på uteområdet skal håndheves etter anmodning fra den beboer som har disposisjonsretten til plassen der fremmed kjøretøy er parkert. Det skal håndheves ved ileggelse av kontrollavgift eventuelt borttauing etter behov. Beboer som rekvirerer slik håndheving må legitimere seg før kontrollavgift ilegges. Ved borttauing skal dette først samtykkes av styret i borettslaget.
 2. Det er ikke tillatt å hensette andre ting enn takgrind og dekk i garasjen i tillegg til motorkjøretøy og tilhenger.
 3. Styret leier bort faste parkeringsplasser til beboerne. Styret fastsetter prisen og hvor disse skal være.

Kontakt styret ved spørsmål ved bruk av vårt kontaktskjema.